ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ-Ν.4335,  Π.Δ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ - ΩΡΑ 09:00

ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  . . . .

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: . . . .

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΩΡΑ 11:00

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 --- ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  ---  ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 --- ΣΟΦΟΥ   ---  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5 --- ΔΑΤΣΚΟΣ  --- ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 --- ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ --- ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ