ΑΚ 2α

Ελλάδα Υπουργείο Δικαιοσύνης

Συντακτική Επιτροπή Αστικού Κώδικος

Αφοί Π. Σάκκουλα

1970

Ελληνική

Αποθήκη

Τόμος 1ος (Α-Ι)