ΑΚ 201β

Βαθρακοκοίλης Βασίλης Αντ.

χ.ο

1989

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Τόμος Β Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, αστικός κώδικας, πράγματα, ωφέλημα, καρποί, κοινόχρηστα πράγματα, αδέσποτα πράγαματα, ασφαλιστικά μέτρα νομής, χρησικτησία, διεκδιτική αγωγή, οροφοκτησία, κτήση κυριότητας κινητού, εμπράγματη ασφάλεια, ενέχυρο, υποθήκη, οίκηση, διαφορές από ενέχυρο, μεταγραφή, αχρησία