ΑΚ 11γ

Γεωργιάδης Απόστολος Σ.

Σταθόπουλος Μιχαήλ Π.

Αφοί Π. Σάκκουλα

1980

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: αστικό δίκαιο, ειδικό ενοχικό, πώληση, ευθύνη πωλητή, αναστροφή πώλησης, πώληση με διατήρηση κυριότητας, πώληση με δοκιμή, μισθώσεις κατοικιών, λήξη μίσθωση, υπομίσθωση, παράταση μίσθωσης, λήξη σχέσης εργασίας, καταγγελία σύμβασης εργασίας, δικαιώματα εργοδότη, δικαιώματα μισθωτού, μεσιτεία ακινήτων, εργολαβία, ευθύνη εργολάβου τόμος 3ος