ΑΚ 203ε

Γεωργιάδης Απόστολος Σ.

Σταθόπουλος Μιχάλης Π.

“Δίκαιο & Οικονομία” Π.Ν Σάκκουλας

1985

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Τόμος 5ος Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, δημόσια κτήματα, κοινόχρηστα πράγματα, ύδατα, παραλία, ασφαλιστικά μέτρα νομής, παροχή διόδου, οροφοκτησία, συγκυριότητα, αρνητική αγωγή, προστασία κυριότητας, νομή δάσους, νομή Ο.Τ.Α