ΑΚ 203ι

Γεωργιάδης Απόστολος Σ.

Σταθόπουλος Μιχάλης Π.

“Δίκαιο & Οικονομία” Π.Ν Σάκκουλας

960-420-059-3

1998

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Τόμος 10ος Θέματα: αστικό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, αγωγή περί κλήρου, διανομή κληρονομίας, οικογενειακή στέγη, νέμηση ανιόντος, συνεισφορά, δωρεά αιτία θανάτου, κληροδοσία, καταπίστευμα