ΑΚ 205

Θεοφυλάκτου Βέρα (επιμ.)

Κουμουρτζής Νίκος (επιμ.)

Νεζερίτη Ευαγγελία

Σάμιος

“Δίκαιο & Οικονομία” Π.Ν Σάκκουλας

2008

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

7η έκδ. Θέματα: αστικό δίκαιο, σύνταγμα, αστικός κώδικας, ποινικός κώδικας, εμπορικές μισθώσεις