ΑΚ 13

Ελλάδα Υπουργείο Δικαιοσύνης

Συντακτική Επιτροπή Αστικού Κώδικος

Εθνικό Τυπογραφείο

1930

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: αστικό δίκαιο, κώδικας αστικού σχεδίου