ΚοινΔικ 200

Στάγκος Πέτρος Ν.

Σακπεκίδου Ευγενεία Ρ.

Α.Σάκκουλας

960-301-529-6

2000

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Θέματα: κοινοτικό δίκαιο, κοινοτική απόφαση, προσχώρηση Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, αρχή επικουρικότητας, κοινοτική έννομη προστασία, ένσταση παρανομίας, προδικαστικά, αρμοδιότητα ΔΕΚ, ενιαία ευρωπαϊκή πράξη