ΑΚ 12β.1

χ.ο

1949

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: αστικό δίκαιο, αστικός κώδικας, ενοχικό δίκαιο, παροχή, υποχρέωση παροχής, τόκος ανατοκισμός, ζημία από οικείο πταίσμα, αποζημίωση, συναλλαγματική πίστη, ευθύνη από πταίσμα, διαφυγόν κέρδος, απαγορευμένη δικαιοπραξία, χρηματική ενοχή, αρραβώνας τόμος 2ος (ημιτόμος α )