ΑΚ 5δ

Γκαμέρας Κωνστ. Αθ.

Αφοί Π. Σάκκουλα

1961

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, αγωγές, ενστάσεις, αστικός κώδικας