ΠΔικον 11

Βασίλειος Κωνσταντίνος

Γιδόπουλος Γ.Λουκάς (επιμ.)

Ι. Ζαχαρόπουλος

1931

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: πολιτική δικονομία ένδικα μέσα αναιρέσεως 2η έκδ.