ΑΚ 3

Βασίλειον της Ελλάδος Υπουργείον Δικαιοσύνης

Εθνικό Τυπογραφείο

1936

Ελληνική

Βιβλιοθήκη

Θέματα: Αστικό δίκαιο, οικογενειακό, σχέδιο αστικού κώδικος, 3 αντίτυπα