ΔιοικΔικ 4

Hauriou Maurice

Τσουπλακίδης Δ. (επιμ.)

Παπαχατζής Γεώργιος (επιμ.)

Φέξης

1937

Ελληνική

Αποθήκη

Θέματα: Δοιηκητικό δίκαιο, γαλλικό διοικητικό δίκαιο, συγκρητικό δίκαιο