Πανδέκτης εμπορικού νόμου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, αξιόγραφα, γραμμάτιο σε διαταγή, συνναλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή, αίτηση ακύρωσης συνναλαγματικής, διαμαρτυρικό τόμος Α, 2 αντίτυπα το ένα βρίσκεται στην αποθήκη

Πιστωτικοί τίτλοι: τραπεζική επιταγή

Θέματα: Εμπορικό δίκαιο, αξιόγραφα, αδικαιολόγητος πλουτισμός από επιταγή, λογιστική επιταγή, έκδοση επιταγής, παραγραφή επιταγής, ανίσχυρη επιταγή τόμος Β

Εμπορικός κώδιξ και ειδικοί εμπορικοί νόμοι: ερμηνεία κατ  άρθρον

Θέματα: Εμπορικό δίκαιο, αξιόγραφα, γραμμάτιο σε διαταγή, συναλλαγματική τόμος α

Πιστωτικοί τίτλοι: συναλλαγματική και γραμμάτιον εις διαταγήν

Θέματα: Εμπορικό δίκαιο, αξιόγραφα, γραμμάτιο σε διαταγή, συναλλαγματική, εστάνσεις, αδικαιολόγητος πλουτισμός

Ενστάνσεις κατ  απαιτήσεων εκ συναλλαγματικής

Θέματα: Εμπορικό δίκαιο, αξιόγραφα, γραμμάτιο σε διαταγή, συναλλαγματική, εστάνσεις

Πιστωτικοί τίτλοι: συναλλαγματικαί και γραμμάτια

Θέματα: Εμπορικό δίκαιο, αξιόγραφα, πιστωτικοί τίτλοι, συναλλαγματικές, γραμμάτια τόμος Α