Το δίκαιον της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως: κατά το ισχύον δίκαιον, συγκριτικής επισκοπήσεως....

Θέματα: απαλλοτριώσεις, αναγκαστική εκτέλεση, διοικητικό δίκαιο

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Θέματα: απαλλοτριώσεις, αναγκαστική εκτέλεση, διοικητικό δίκαιο δικαίωμα ιδιοκτησία, κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αποζημίωση, αναγνώριση δικαιούχων, παραγραφή αξίωσης, ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων

Περιουσία και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

Θέματα: απαλλοτριώσεις δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, νομικά πρόσωπα, δημόσιοι οργανισμοί, σχολικά ταμεία συνεταιριστικές οργανώσεις