Ενοχικόν δίκαιον: ερμηνεία κατ΄άρθρον -ειδικόν μέρος

Θέματα: αστκό, ενοχικό δίκαιο, πώληση, ανταλλαγή, αποδοχή μισθίου, μίσθωση, παράταση μίσθωσης, σύμβαση εργασίας, αγρομίσθωση, μεσιτεία, προκήρυξη, επίμορτη αγροληψία τόμος Α, άρθρα (496-729), 3 αντίτυπα

Οικογενειακό δίκαιο

4η έκδ. τόμος 2ος Θέματα: αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, μνηστεία, γάμος, ακυρώσιμος γάμος, πολιτικός γάμος, κωλύματα γάμου, προσωπικές σχέσεις συζύγων, αποκτήματα, διακοπή έγγαμης συμβίωσης, επώνυμο συζύγων, οικογενειακή στέγη, διαζύγιο

Προσημείωση υποθήκης:Η δικονομική της θεώρηση

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο, πολιτική δικονομία, ασφαλιστικά μέτρα, προσημείωση υποθήκης

Αστικός κώδιξ: κατ  άρθρο ερμηνεία: εμπράγματο δίκαιο(άρθρα 947-1117)

Τόμος 5ος Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, δημόσια κτήματα, κοινόχρηστα πράγματα, ύδατα, παραλία, ασφαλιστικά μέτρα νομής, παροχή διόδου, οροφοκτησία, συγκυριότητα, αρνητική αγωγή, προστασία κυριότητας, νομή δάσους, νομή Ο.Τ.Α

Ενοχικόν δίκαιον: μέρος γενικόν

Θέματα: διαζευτική ενοχή, υποχρέωση παροχής, χρηματική ενοχή, τόκος, αστική ευθύνη, αποζημίωση, αδυναμία παροχής, ποινική ρήτρα, αρραβώνας, νομολογία, καταβολή, δημόσια κατάθεση, συμψηφισμός

Αστικός κώδιξ: ερμηνεία κατ  άρθρον - νομολογία - βιβλιογραφία: γενικαί αρχαί

Θέματα: αστικό δίκαιο, γενικές αρχές, φυσικό πρόσωπο, δικαίωμα, προστασία δικαιώματος, κατοικία, συμβάσεις, διοίκηση σωματείου, λύση σωματείου, κήρυξη αφάνειας, προστασία προσωπικότητας, προστασία ονόματος, ιθαγένεια, κοινοφελές ίδρυμα, επιτροπή εράνων, πλάνη, απάτη, απειλή, παραγραφή, δικαίωμα προαιρέσεως, αυτοδικία, άμυνα, αιρέσεις, ανάκληση πληρεξουσιότητας, τόμος 1ος

Αδικοπραξίες: ευθύνη ιδιωτών και δημοσίου: θεωρία-νομολογία-υποδείγματα

Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, αδικοπραξίες, αποζημίωση, αστική ευθύνη κράτους, χρηστά ήθη, ευθύνη εποπτεύοντος, εποπτεία απαγορευμένου, ευθύνη από πτώση κτίσματος, εποπτεία ανηλίκου, βλάβη πράγματος, χρηματική ικανοποίηση, αναγωγή, ηθική βλάβη, σωματικές βλάβες

Ενοχικόν δίκαιον: ερμηνεία κατ΄άρθρον -ειδικόν μέρος (άρθρα 730-946)

Θέματα: αστκό, ενοχικό δίκαιο, διοίκηση αλλοτριών, ευθύνη ξενοδόχου, παρακαταθήκη, ευθύνη από πτώση κτίσματος, αναγνώριση χρέους, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, παίγνιο, στοίχημα, δάνειο, χρησιδάνειο, ευθύνη προστήσαντος τόμος Β, 4η βελτιωμένη έκδ., 2 αντίτυπα

Η παροχή διόδου κατά τα άρθρα 1012-1017 του ΑΚ

Β έκδ. βελτιωμένη και πλήρως ενημερωμένη

Το εξ αδιαθέτου κληρονομικόν δικαίωμα του επιζώντος συζύγου

Θέματα: κληρονομικό δίκαιο, συγκριτικό δίκαιο, επιζών σύζυγος

Σχέδιον αστικού κώδικος: εκπονήθεν υπό της συντακτικής επιτροπής

Θέματα: Αστικό δίκαιο, οικογενειακό, σχέδιο αστικού κώδικος, 3 αντίτυπα

Πανδέκτης του κληρονομικού δικαίου

Θέματα: αστικό, κληρονομικό δίκαιο, διαθήκη, βυζαντινό δίκαιο, νέμηση ανιόντος, σαμιωτικός κώδικας τεύχος α2, 2 αντίτυπα

Πανδέκτης αγωγών-ενστάσεων εκ του αστικού κώδικος: οικογενειακόν  δίκαιον (άρθρα  1346-1709)

Θέματα: αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, αγωγές, ενστάσεις, αστικός κώδικας

Η πληρεξουσιότης εις το παρ  ημίν ισχύον ιδιωτικόν δίκαιον

Θέματα: αστικό δίκαιο, γενικές αρχές, πληρεξουσιότητα, προστασία τρίτου, έλλειψη πληρεξουσιότητας, αντιπροσώπευση, ανάκληση πληρεξουσιότητας

Διδασκαλία του δικαίου των πανδεκτών: κληρονομικόν δίκαιον

Θέματα: αστικό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο

Αστική ευθύνη εξ αυτοκινητικών ατυχημάτων

Θέματα: αστικό ενοχικό δίκαιο, αδικοπραξίες, εποπτεία ανηλίκου, ασφαλιστική υποκατάσταση, υποκατάσταση Ι.Κ.Α,ασφαλιστική σύμβαση, ζημία από αυτοκίνητο, επικουρικό κεφάλαιο, εποπτεία απαγορευμένου, διαφορές αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο

Ενοχικόν δίκαιον: ερμηνεία κατ΄άρθρον -ειδικόν μέρος

Θέματα: αστκό, ενοχικό δίκαιο, διοίκηση αλλοτριών, ευθύνη ξενοδόχου, παρακαταθήκη, ευθύνη από πτώση κτίσματος, αναγνώριση χρέους, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, παίγνιο, στοίχημα, δάνειο, χρησιδάνειο, ευθύνη προστήσαντος τόμος Β, 2η βελτιωμένη έκδ.
Σελίδα 1 από 8 σελίδες  1 2 3 >  Last ›