Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον: καθά ισχύει εις την Ελλάδα: γενικαί αρχαί

Θέματα: ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, διατοπικό δίκαιο, ιθαγένεια, φυσικό πρόσωπο, συνδετικά στοιχεία, εφαρμοστέο δίκαιο, παραγραφή, αδικοπραξίες, προκρίματα τόμος Α

Η εκτέλεσις αλλοδαπών αποφάσεων: κατά το ισχύον εις την Ελλάδα δίκαιον

Θέματα: Δικονομικό διεθνές δίκαιο, αλλοδαπή δικαστική απόφαση 2η εκδ.

Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον: αστικόν διεθνές δίκαιον

Θέματα: ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, γάμος, μνηστεία, διαζύγιο, σχέσεις γονέων και τέκνων, περιουσιακές σχέσεις, επιτροπεία ανηλίκων, ιθαγένεια

Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη ....

Θέματα: Δημόσιο διεθνές δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, ευρωαπϊκό δικαστήριο

Αι διεθνείς συμβάσεις της Ελλάδος εις το αστικόν δικονομικόν δίκαιον

Θέματα: Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία, διεθνείς συμβάσεις, εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση,επιδόσεις, εκτέλεση αλλοδαπής δικαστικής απόφασεις, έγγραφα, διατροφή, εκκρεμοδικία, πρωτόκολλο σύμβασης Γενεύης, διεθνή σύμβαση για σιδηροδρομική μεταφορά πραγμάτων,διεθνής σύμβαση για τη σύγκρουση πλοίων

Εισαγωγή εις το Δίκαιον των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Θέματα: κοινοτικό δίκαιο, ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, επιτροπή μονίμων αντιπροσώπων, δασμοί, κρατικά μονοπώλια, ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, απαγόρευση διακρίσεων, προδικαστική παραπομπή

Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον: σύστημα της θεωρίας και πρακτικής του εν Ελλάδι ισχύοντος ιδιωτικού ....

Θέματα: ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, εφαρμοστέο δίκαιο, συμβάσεις, εμπορικό διεθνές δίκαιο, φυσικό πρόσωπο, αιτίες θανάτου, χρηματική ανοχή, αλλοδαπή εταιρεία, διαζύγιο, επιμέλεια τέκνου, περιουσιακές σχέσεις, μικτός γάμος, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων, ακίνητα, κινητά, χρηματική ενοχή, δικαιοπρακτική ικανότητα

Διεθνής εμπορική διαιτησία: σύμβαση της Ν. Υόρκης, διμερείς συμβάσεις, κανονισμοί διεθνούς διαιτησία

Μέρος 1ο Θέματα: ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, εμπορική διαιτησία, διεθνές εμπορικό επιμελητήριο, διεθνές εμπόριο, κυπριακό δίκαιο, αλλοδαπή διαιτητική απόφαση, διαιτησία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύμβαση Νέας Υόρκης

Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον: καθά ισχύει εις τν Ελλάδα: γενικαί αρχαί

Θέματα: ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, χρηματική οφειλή, Τόμος β

Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον: γενικαί αρχαί

Θέματα: ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, γάμος, μνηστεία, διαζύγιο, σχέσεις γονέων και τέκνων, περιουσιακές σχέσεις, επιτροπεία ανηλίκων, ιθαγένεια