Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν.2690/1999,όπως τροποποιήθηκε)

3η έκδ. νέα Θέματα: διοικητικό δίκαιο, νομοθεσία, κώδικας διοικητικής διαδικασίας, αυταπάγγελτη ενέργεια διοίκησης, αστυνομική ταυτότητα, δελτίο ταυτότητας, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, τηλεφωνικές αιτήσεις πολιτών, τηλεομοιοτυπία, πρόσβαση στα διοικητικά στοιχεία, διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, δοιητική προσφυγή, αίτηση θεραπείας, δικηγόροι, αποδεικτικά μέσα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δημοτικός και κοινοτικός κώδιξ

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, δημοτικός και κοινοτικός κώδικας

Η κατά το άρθρον 105 εισαγ. Ν.Α.Κ έννοια της χάριν του γενικού συμφέροντος κειμένης διατάξεων

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, εισαγωγικός νόμος, δημόσιο συμφέρον, αστική ευθύνη κράτους

Σύστημα διοικητικού δικαίου και δημόσιου δικαίου

Θέματα: Δοιηκητικό δίκαιο, γαλλικό διοικητικό δίκαιο, συγκρητικό δίκαιο

Δίκαιον των διοικητικών πράξεων

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, διοικητικές πράξεις,διακριτική ευχέρεια, μη εκτελεστική διοικητική πράξη, διοικητικά όργανα, πααράβαση νόμου, λόγοι ακυρώσεως, τεκμήριο νομιμότητας

Η θεωρία της “κυβερνητικής” νομοθεσίας: αι πράξεις του υπουργικού συμβουλίου

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, οργάνωση δημόσιας διοίκησης, κεντρική διοίκηση, υπουργικό συμβούλιο, πράξεις υπουργικού συμβουλίου

Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν.2690/1999,όπως τροποποιήθηκε)

3η έκδ. νέα Θέματα: διοικητικό δίκαιο, νομοθεσία, κώδικας διοικητικής διαδικασίας, αυταπάγγελτη ενέργεια διοίκησης, αστυνομική ταυτότητα, δελτίο ταυτότητας, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, τηλεφωνικές αιτήσεις πολιτών, τηλεομοιοτυπία, πρόσβαση στα διοικητικά στοιχεία, διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, δοιητική προσφυγή, αίτηση θεραπείας, δικηγόροι, αποδεικτικά μέσα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο