Το δίκαιο των εταιρειών: αι προσωπικαί εταιρείαι

Θέματα: προσωπικές εταιρείες, ομόρρυθμη ετερρόρυθμη εταιρεία, εκκαθάριση, αφανής εταιρεία τόμος Α

Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας

Τόμος 1α/1 Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, Α.Ε, μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε, εκκαθάριση Α.Ε, μεταβίβαση μετοχών Α.Ε, άκυρες αποφάσεις γενικής συνέλευσης, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, αεροπορική εταιρεία, φορολογία εισοδήματος Α.Ε, δικαίωμα αρνησικρισίας, σύμβαση μετόχου, δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ομολογιακό δάνειο, ακύρωση μετοχών

Υπογραφή και ευθύνη των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης: ερμηνεία των άρθρων ....

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, Ε.Π.Ε, ευθύνη διαχειριστή Ε.Π.Ε, πιστωτικοί τίτλοι, πλαγιαστική αγωγή Ε.Π.Ε, ετιαρικοί δανειστές,

Προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξία, κοινωνία: νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα

Τόμος Α Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, αφανής εταιρεία, δικηγορικές εταιρείες

Τα όρια της εξουσίας της πλειοψηφίας εις το δίκαιον των ανώνυμων εταιρειών

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ανώνυμη εταιρεία, δικαιώματα, μειοψηφία μετόχων Α.Ε, δικαιώματα μετόχου, εταιρική αγωγή, αδικοπρακτική ευθύνη

Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας: ειδικοί τύποι ανώνυμων εταιριών, ειδικές ρυθμίσεις

2ος τόμος Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρίες, ανώνυμες εταιρείες, Α.Ε, γενική συνέλευση

Η ονομαστική μετοχή: συμβολή εις το δίκαιον των Ανώνυμων Εταιρειών

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ανώνυμη εταρεία, μετοχές, ενέχυρο ονοαμστικής μετοχής, επικαρπία ονομαστικής μετοχής, απώλεια ονομαστικής

Συγχώνευσις των εμπορικών εταιρειών (Α.Ε-Τραπεζών-Συναιτερισμών-Ε.Π.Ε-Ομορρ. & Ετερόρρυθμων)

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, τράπεζες, ανώνυμες εταιρείες

Το δίκαιον της ανωνύμου Εταιρείας

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ανώνυμη εταιρεία, ίδρυση Α.Ε, καταστατικό Α.Ε, μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε, μετοχές Α.Ε

Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης: κωδικοποίηση νομοθεσίας

Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, Ενημέρωση μέχρι το Ν 2339/24.9.95 Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, Ε.Π.Ε, ανώνυμη εταιρεία

Η ανώνυμος εταιρεία και η ειδική ανώνυμος ναυτιλιακή εταιρεία

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ανώνυμη εταιρεία, καταστατικό Α.Ε, μετοχές Α.Ε, μειοψηφία μετοχών Α.Ε, ελεγκτές Α.Ε, ισολογισμός Α.Ε, κρατική εποπτεία Α.Ε, φορολογία Α.Ε, συγχώνευση Α.Ε

Πρακτικός οδηγός Ε.Π.Ε

5η έκδ, Β τόμος Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, Ε.Π.Ε, κίνητρα οικονομικής ανάπτυξης, συγχώνευση Ε.Π.Ε, αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων, φορολογικός έλεγχος, ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων αναψυχής, μηχανογραφική τήρηση βιβλίων, αλλοδαπή Ε.Π.Ε, ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία, πλαστά βιβλία και στοιχεία, κίνητρα συγχώνευσης επιχειρήσεων, μετατροπή Ε.Π.Ε

Το δίκαιο των εταιρειών: η ανώνυμος εταιρεία

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρίες, γενική συνέλευση Α.Ε Μέρος Α, τόμος Β

Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας: Κατ΄άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920

Τόμος 2 άρθρα 36-143, γ έκδ. Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ανώνυμη εταιρεία, ελεγκτές, μειοψηφία μετοχών, δικαίωμα πληροφόρησης, αποσβέσεις παγίων, γενικό λογιστικό σχέδιο, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Α.Ε, διανομή κερδών, αποτίμηση περιουσίας Α.Ε, μερίσματα, διεθνή λογιστικά πρότυπα, ισολογισμός Α.Ε, όμιλοι εταιρειών, αλλοδαπή Α.Ε., εταιρείες off shore, ισολογισμοί, συγχώνευση με σύσταση νέας Α.Ε

Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας

Τόμος 1α/2 Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ισολογισμός Α.Ε, λύση, εκκαθάριση, συγχώνευση Α.Ε, υποκατάστημα Α.Ε, αποσβέσεις παγιών, κέρδη, ζημίες, μέρισμα Α.Ε, διανομή κερδών, αποτίμηση περιουσίας, ειδική ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία, μετατροπή Α.Ε σε Ο.Ε, πτώχευση, κρατική εποπτoεία τραπεζών, υπεράκτιες εταιρείες, off shore companies, προσωρινό μέρισμα

Δίκαιο ανώνυμης Εταιρίας και Ε.Π.Ε

Γ έκδ. Σύμφωνα με το Ν.3604/2007 "Αναμόρφωση-μορφοποίηση νόμου 2190/1920 περί Α.Ε" και το Ν.3661/2008 Θεματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, Ε.Π.Ε, αλλοδαπή Ε.Π.Ε

Πρακτικός οδηγός Ε.Π.Ε

5η έκδ, Α τόμος Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, Ε.Π.Ε, εκκαθάριση Ε.Π.Ε, δικαίωμα ψήφου Ε.Π.Ε, εταιρική περιουσία, αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, τροποποίηση εταιρικής σύμβασης Ε.Π.Ε, ισολογισμός Ε.Π.Ε, εισφορές σε είδος, εταιρικοί δανειστές, κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, κίνητρα επενδύσεων, φορολογική δήλωση, ενιαίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κίνητρα οικονομικής ανάπτυξης

Κώδικας ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

16η έκδ., Θέματα: εμπορικό δίκαιο, ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, Ε.Π.Ε, ευρώ, ονομαστικές μετοχές, συγχώνευση τραπεζικών εταιρειών, μητρώο Α.Ε, τιτλοποίηση απαιτήσεων, προστασία επενδυτών

Η νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς

Θέματα: εμπορρικό δίκαιο, κεφαλαιαγορά, χρηματιστήριο Αθηνών, χρηματιστηριακές συναλλαγές, κινητές αξίες

Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, έμποροι, εμπορικές πράξεις, εμπορικές συμβάσεις τομος β, 4η έκδ., 2 αντίτυπα
Σελίδα 1 από 2 σελίδες  1 2 >