Το δίκαιο των εταιρειών: αι προσωπικαί εταιρείαι

Θέματα: προσωπικές εταιρείες, ομόρρυθμη ετερρόρυθμη εταιρεία, εκκαθάριση, αφανής εταιρεία τόμος Α

Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο

Μελέται εμπορικού δικαίου

Θέματα:εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, αξιόγραφα, δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, ναυτικό δίκαιο τόμος Α

Οι συνεταιρισμοί

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, συνεταιρισμοί

Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον

Θέματα: εμπορικό δίκαιο,ναυτικό δίκαιο τομος α, 4η έκδ., 5η έκδ.(1949), υπάρχει άλλο ένα αντίτυπο στην αποθήκη

Κώδιξ ιδιωτικού ναυτικού δικαίου: ερμηνεία κατ΄άρθρον

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, κώδικας ναυτικού ιδιωτικού δικαίου,

Πανδέκτης εμπορικού νόμου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, αξιόγραφα, γραμμάτιο σε διαταγή, συνναλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή, αίτηση ακύρωσης συνναλαγματικής, διαμαρτυρικό τόμος Α, 2 αντίτυπα το ένα βρίσκεται στην αποθήκη

Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας

Τόμος 1α/1 Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, Α.Ε, μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε, εκκαθάριση Α.Ε, μεταβίβαση μετοχών Α.Ε, άκυρες αποφάσεις γενικής συνέλευσης, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, αεροπορική εταιρεία, φορολογία εισοδήματος Α.Ε, δικαίωμα αρνησικρισίας, σύμβαση μετόχου, δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ομολογιακό δάνειο, ακύρωση μετοχών

Υπογραφή και ευθύνη των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης: ερμηνεία των άρθρων ....

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, Ε.Π.Ε, ευθύνη διαχειριστή Ε.Π.Ε, πιστωτικοί τίτλοι, πλαγιαστική αγωγή Ε.Π.Ε, ετιαρικοί δανειστές,

Ο κοινός λογαριασμός στο ελληνικό δίκαιο: συγκριτική επισκόπηση αλλοδαπών δικαίων

Σειρά: Σύγχρονα θέματα εμπορικού δικαίου Θέματα: εμπορικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, τραπεζικές συμβάσεις, κοινός διαζευτικός λογαριασμός, άρση τραπεζικού απορρήτου, αμοιβαία κεφάλαια, νόμιμη μοίρα, τραπεζικό δίκαιο Μεγάλης Βρετανίας, κοινά μερίδια, άυλοι τίτλοι δημοσίου, κοινός συμπλεκτικός λογαρισμός

Στοιχεία εμπορικού δικαίου: εισαγωγή -εμπορικαι πράξεις-έμποροι

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, έμποροι, εμπορικές πράξεις 6η έκδ. τόμος Α

Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές πράξεις, εμπορικά επιμελητήρια, πρόξενοι, βιομηχανικά ειρηνοδικεία τόμος 1ος

Η νομοθεσία του συναλλάγματος

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, συνάλλαγμα β έκδ.

Πτωχευτικό δίκαιον

5η έκδ. Θέματα: εμπορικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο, πτώχευση

Franchising: νομική και επιχειρηματική διάσταση: θεωρία-νομολογία-υποδείγματα

Σειρά: Βασική Νομική ΒιΒλιοθήκη Θέματα:Εμπορικό δίκαιο, Δίκαιο ανταγωνισμού, Ελεύθερος ανταγωνισμός, Ελεύθερος ανταγωνισμός-Νομοθεσία, Συστήματα διανομής, Εμπορικές συμβάσεις, Σύμβαση δικαιόχρησης, Σύμβαση franchising, Franchising, Σύμβαση δικαιόχρησης, Νομοθεσία, Σύμβαση δικαιόχρησης-Νομολογία, Σύμβαση franchising-Νομοθεσία, Σύμβαση franchising-Νομολογία, Franchising-Νομοθεσία, Franchising-Νομολογία, Αποφάσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού, Γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού, Κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού, Σύμβαση δικαιόχρησης-Κοινοτική νομοθεσία, Σύμβαση δικαιόχρησης-Κοινοτική νομολογία, Σύμβαση franchising-Κοινοτική νομοθεσία

Προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξία, κοινωνία: νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα

Τόμος Α Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, αφανής εταιρεία, δικηγορικές εταιρείες

Εμπορικός νόμος: κώδιξ ιδιωτικού ναυτικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο

Τα όρια της εξουσίας της πλειοψηφίας εις το δίκαιον των ανώνυμων εταιρειών

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ανώνυμη εταιρεία, δικαιώματα, μειοψηφία μετόχων Α.Ε, δικαιώματα μετόχου, εταιρική αγωγή, αδικοπρακτική ευθύνη

Πιστωτικοί τίτλοι: τραπεζική επιταγή

Θέματα: Εμπορικό δίκαιο, αξιόγραφα, αδικαιολόγητος πλουτισμός από επιταγή, λογιστική επιταγή, έκδοση επιταγής, παραγραφή επιταγής, ανίσχυρη επιταγή τόμος Β

Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας: ειδικοί τύποι ανώνυμων εταιριών, ειδικές ρυθμίσεις

2ος τόμος Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρίες, ανώνυμες εταιρείες, Α.Ε, γενική συνέλευση
Σελίδα 1 από 4 σελίδες  1 2 3 >  Last ›