Προσημείωση υποθήκης:Η δικονομική της θεώρηση

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο, πολιτική δικονομία, ασφαλιστικά μέτρα, προσημείωση υποθήκης

Η παροχή διόδου κατά τα άρθρα 1012-1017 του ΑΚ

Β έκδ. βελτιωμένη και πλήρως ενημερωμένη

Το δίκαιον της νόμης: περί της νόμης εν γένει

προστασία νόμης, κατοχή , ρωμαϊκό δίκαιο τόμος 1ος

Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου: εμπράγματον δίκαιον

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, τόμος β

Εμπράγματο δίκαιο

2η έκδ. Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, ιστορία εμπράγματο δίκαιο, κατοχή, προστασία κυριότητας, δουλείες, εθνικό κτηματολόγιο, υποθήκη, ενέχυρο, αρνητική αγωγή, κτήση, απαλλοτρίωση

Η διδασκαλία περί των δουλειών

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο τόμος Α

Τα κοινόχρηστα και τα δημόσια πράγματα κατά τον αστικόν κώδικα

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, πράγματα, δημόσια πράγματα, κοινόχρηστα πράγματα, πράγματα εκτός συναλλαγής

Εμπράγματον δίκαιον

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο 4η έκδ., (επεξεργασθείσα και συμπληρωθείσα υπό Αριστοφάνη Τούση) 3η έκδ (1955)

Η αναγκαστική παροχή διόδου κατά τον αστικόν κώδικα

Θέματα: Αστικό δίκαιο, εμπράγματι, κυριότητα γειτονικό δίκαιο, παροχή διόδου, δουλείες

Η διηρημένη κυριότης επί οικοδομημάτων ή μερών αυτών

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, κυριότητα, συγκυριότητα, οροφοκτησία, κάθετη ιδιοκτησία, σαμιακός κώδικας, ιόνιος αστικός, δωδεκανήσιο δίκαιο

Αγωγές εμπράγματου δικαίου

Τόμος 2ος, Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, φειτονικό δίκαιο, προστασία δουλειών, προστασία επικαρπίας, προστασία οίκησης, κυριότητα, αγροτική αποκατάσταση, παραμεθόριες περιοχές, προσωπικές δουλείες, απαλλοτρίωση αναγκαστική, πολεοδομική απαλλοτρίωση, αλλοδαπή απαλλοτρίωση, εμπράγματη ασφάλεια

Αναλυτική ερμηνεία-νομολογία αστικού κώδικα: γενικές αρχές-γενικό ειδικό ενοχικό

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, νομολογία, κοινόχρηστα πράγματα, εμπράγματα δικαιώματα, ύδατα, αναγκαστικές δουλείες, χρησικτησία, προστασία επικαρπίας, υποθήκη,αρνητική αγωγή τόμος Α

Το δίκαιον της νόμης: περί κτήσεως και απώλειας της νομής

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο, νομή τόμος 2ος

Αι περιωρισμέναι προσωπικαί δουλειαί: συμβολήν εις την γενικήν θεωρίαν των δουλειών

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, προσωπικές δουλείες, συγκριτικό δίκαιο, ρωμαϊκό,