Ενοχικόν δίκαιον: ερμηνεία κατ΄άρθρον -ειδικόν μέρος

Θέματα: αστκό, ενοχικό δίκαιο, πώληση, ανταλλαγή, αποδοχή μισθίου, μίσθωση, παράταση μίσθωσης, σύμβαση εργασίας, αγρομίσθωση, μεσιτεία, προκήρυξη, επίμορτη αγροληψία τόμος Α, άρθρα (496-729), 3 αντίτυπα

Αδικοπραξίες: ευθύνη ιδιωτών και δημοσίου: θεωρία-νομολογία-υποδείγματα

Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, αδικοπραξίες, αποζημίωση, αστική ευθύνη κράτους, χρηστά ήθη, ευθύνη εποπτεύοντος, εποπτεία απαγορευμένου, ευθύνη από πτώση κτίσματος, εποπτεία ανηλίκου, βλάβη πράγματος, χρηματική ικανοποίηση, αναγωγή, ηθική βλάβη, σωματικές βλάβες

Ενοχικόν δίκαιον: ερμηνεία κατ΄άρθρον -ειδικόν μέρος (άρθρα 730-946)

Θέματα: αστκό, ενοχικό δίκαιο, διοίκηση αλλοτριών, ευθύνη ξενοδόχου, παρακαταθήκη, ευθύνη από πτώση κτίσματος, αναγνώριση χρέους, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, παίγνιο, στοίχημα, δάνειο, χρησιδάνειο, ευθύνη προστήσαντος τόμος Β, 4η βελτιωμένη έκδ., 2 αντίτυπα

Αστική ευθύνη εξ αυτοκινητικών ατυχημάτων

Θέματα: αστικό ενοχικό δίκαιο, αδικοπραξίες, εποπτεία ανηλίκου, ασφαλιστική υποκατάσταση, υποκατάσταση Ι.Κ.Α,ασφαλιστική σύμβαση, ζημία από αυτοκίνητο, επικουρικό κεφάλαιο, εποπτεία απαγορευμένου, διαφορές αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο

Ευθύνη για ενέργειες βοηθών εκπλήρωσης και προστηθέντων

Σειρά: Ζητήματα αστικής ευθύνης Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, αστική ευθύνη, ενδοσυμβατική ευθύνη, ευθύνη προστιθέντος, ευθύνη προστιθέντος

Η επαγγελματική μίσθωση: η λήξη της σύμβασης και τα μετά την απόδοση του μισθίου ζητήματα

Τόμος 2ος Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, εμπορικές μισθώσεις, επαγγελαματικές μισθώσεις, καταγγελία μίσθωσης, μίσθωμα, αναπροσαγμογή μισθώματος, μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης, παραχώρηση χρήσης μισθίου, υπομίσθωση, πτώχευση, ιδιοκατοίκηση, ακάλυπτοι χώροι, κατεδάφιση μισθίου

Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα

4η έκδ. πλήρως ενημερωμένη και αναθεωρημένη Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, αδικοπραξίες, αυτοκινητικά ατυχήματα,

Ενοχικό δίκαιο: ειδικό μέρος

Τόμος 1ος Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, δωρεά, πώληση, ανταλλαγή, γονική παροχή, επαγγελαμτικές μισθώσεις, μίσθωση αγροτικού κτήματος, επίμορτη αγροληψία, κτηνοληψία, δάνειο, χρησιδάνειο 2 αντίτυπα

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις: νόμος 3869/2010

Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, δάνειο, σύμβαση πίστωσης, καταναλωτική σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, τραπεζικά δάνεια, υπερχρέωση φυσικού προσώπου, ρύθμιση οφειλών, υπερχρεωμένα νοκοκυριά, πιστωτική κάρτα, πτώχευση υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Ενοχικόν δίκαιον: μέρος γενικόν

Θέματα: ασιτκό, ενοχικό δίκαιο, αποζημίωση, αστική ευθύνη, απόσβεση ενοχών, αδυναμία παροχής, σύμβαση υπέρ τρίτου, συμβατική υπαναχώρηση, χρηματική ενοχή, ποινική ρήτρα, αρραβώνας, αναδοχή χρέους

Ενοχικόν δίκαιον κατά τον κώδικα: γενικόν μέρος

Θέματα: αστικό, ενοχικό, παροχή, χρηματική ενοχή, αδυναμία παροχής, ποινική ρήτρα, εκπλήρωση παροχής, υπερημερία οφειλέτη 2 αντίτυπα

Ενοχικόν δίκαιον  (άρθρα 496-573)

Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο,δωρεά, πώληση, αναστροφή πώλησης, ευθύνη πωλητή, σύμφωνο εξωνήσεως, ανταλλαγή, αστικός κώδικας, δωρεά υπό τρόπο, πώληση με δοκιμή

Αστικές & εμπορικές μισθώσεις - οροφοκτησία: ερμηνεία-νομολογία

Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, μίσθωση πράγματος, μισθωτική σύμβαση, επαγγελματικές μισθώσεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτού, ιδιόχρηση, συμμίσθωση, εκποίηση μισθίου, ανοικοδόμηση

Ενοχικόν δίκαιον κατά τον κώδικα: γενικόν μέρος

Θέματα: αστικό, ενοχικό, παροχή, χρηματική ενοχή, αδυναμία παροχής, ποινική ρήτρα, εκπλήρωση παροχής, υπερημερία οφειλέτη 2 αντίτυπα

Αξίωσις αδικαιολόγητου πλουτισμού: θεμελιώδης αρχαί-προϋποθέσεις-εφαρμογή

Θέματα: αστικό ενοχικό δίκαιο, αδικαιολόγητος πλουτισμός, ακυρώσιμες δικαιοπραξίες, διάθεση από μη δικαιούχο, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Ενοχικό δίκαιο: ειδικό μέρος

Τόμος 1ος Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, συμβάσεις, σύμβαση εργασίας, παρακαταθήκη, μεσιτεία, μεσεγγύηση, προκήρυξη, ιατρική σύμβαση, σύμβαση έργου, εργολαβία, αντιπαροχή, σύμβαση μεταφοράς, ευθύνη ξενοδόχου, ξενοδοχειακή σύμβαση, παίγνιο, στοίχημα, λαχείο 2 αντίτυπα

Ειδικό ενοχικό δίκαιο

Περιέχει: μικτές συμβάσεις, δωρεά, πώλησησ (μετά το ν.3043/2002), σύμβαση της Βιέννης (ν.2532/1997) για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, καταδολίευση δανειστών Μέρος 1ο
Σελίδα 1 από 3 σελίδες  1 2 3 >