Νομοθεσία δημοσίων έργων και προμηθειών

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, δημόσια έργα, ανάθεση δημοσίων έργων, δημοπράτηση δημοσίων έργων, αττικό μέτρό, έργα συνεταιρισμών, προμήθειες δημοσίου, δημόσια έργα, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων,

Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου

Τόμος 2ος, Θέματα: διοικητικό δίκαιο, προμήθειες δημοσίου, κοινοτική νομολογία, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, ασφαλιστικά μέτρα σε προσυμβατικές διαφορές δημοσίων έργων κρατκών προμηθειών και υπηρεσιών, ανάθεση δημοσίων συμβάσεων