Κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος: φυσικών και νομικών προσώπων

Κωδικοποιημένος ο Ν.2238/94 μέχρι και τους Ν.2386/96, Ν.2390/96 Σειρά: Πρακτικά φορολογικά βοηθήματα

Κώδιξ φορολογικής νομοθεσίας

Θέματα: φορολογικό δίκαιο, φορολογικές διαφορές, διάδικοι, προθεσμίες, απόδειξη, ένδικα μέσα, έφεση, αίτηση αναίρεσης, δεδικασμένο, δικαστική απόφαση β έκδ.

Κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος: φυσικών και νομικών προσώπων

Θέματα: φορολογικό δίκαιο, φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογία εισοδήματος μισθωτών, κινητές αξίες, εμπορικές εταιρείες, κυρώσεις φορολογικών παραβάσεων, φορολογικό ποινολόγιο, διοικητικές κυρώσεις, ποινικές κυρώσεις, φορολογικά κίνητρα, κίνητρα επενδύσεων

Κώδικας φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία

Σειρά: Κώδικες Φορολογικής & Εμπορικής Νομοθεσίας, 12η έκδ. Θέματα: φορολογία κληρονομιών, φορολογικό δίκαιο, βεβαίωση φόρου προικών, φορολογία προικών, καταβολή φόρου δωρεών, φορολογικός έλεγχος, φορολογικό απόρρητο, ανάκληση δωρεάς, κέρδη από λαχεία, φορολογία γονικών παροχών, γονικές παροχές, φορολογικές διαφορές, πρόσθετοι φόροι κληρονομιών, φορολογητέα αξία δωρεάς

Κωδικοποίηση: Ο φορολογικός οδηγός 1999-2000

Θέματα: φορολογικό δίκαιο, φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας, πίνακες υπολογισμού φόρου εισοδήματος κληρονομιών, προσαυξήσεων και προστίμων

Τα τέλη χαρτοσήμου

Θέματα: τέλη χαρτοσήμου, κώδικας χαρτοσήμου, διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, δικαιώματα συμβολαιογράφων υποθηκοφυλάκων ταμείου νομικών 2η έκδ.

Ερμηνεία του κώδικος φορολογικής δικονομίας

Θέματα: φορολογικό δίκαιο, τόμος Α+Β

Η φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων και πλοίων

Θέματα: φορολογικό δίκαιο, μεταβίβαση ακινήτων, φορολογία ακινήτων, φοροαπαλλαγή, ειδικό τέλος επικοισμού

Φορολογία χαρτοσήμου

Σειρά: Φορολογική Βιβλιοθήκη/Νικόλαος Τότσης Θέματα: φορολογικό δίκαιο, αλλοδαπή εταιρεία, τέλη χαρτοσήμου, αλλοδαπή εταιρεία, αποζημίωση, εξαγωγές, γεωργικά προϊόντα, παροχή υπηρεσιών, τραπεζικές εταιρείες, φορολογικός έλεγχος, παραγραφή τόμος Β, β έκδ.

Δημοσιονομικά θέματα

Θέματα: φορολογικό δίκαιο, δημοσιονομικά θέματα, φορολογική πολιτική, φόρος εισοδήματος, δασμολόγιο, προϋπολογισμός, οικονομικά οργανισμών αυτοδιοίκησης

Τα τέλη χαρτοσήμου

Θέματα: τέλη χαρτοσήμου, διατάξεις, νομολογία 2η έκδ.

Κωδικοποίηση: Ο φορολογικός οδηγός 2004

Θέματα: φορολογικό δίκαιο, φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φόρος προστιθέμενης αξίας

Ερμηνεία των νόμων περί τελών χαρτοσήμου

Θέματα: φορολογικό δίκαιο, τέλη χαρτοσήμου

Κωδικοποίηση Κ.Β.Σ

Κωδικοποιημένο το Π.Δ.186/92 μέχρι και το Π.Δ 134/1996 Σειρά: Πρακτικά φορολογικά βοηθήματα
Σελίδα 1 από 2 σελίδες  1 2 >