Δίκαιο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και της ευρωπαϊκής ένωσης

Θέματα: κοινοτικό δίκαιο, κοινοτική απόφαση, προσχώρηση Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, αρχή επικουρικότητας, κοινοτική έννομη προστασία, ένσταση παρανομίας, προδικαστικά, αρμοδιότητα ΔΕΚ, ενιαία ευρωπαϊκή πράξη