Κώδικας πολιτικής δικονομίας: ερμηνεία κατ  άρθρο

Θέματα: πολιτική δικονομία, εισαγωγικός νόμος

Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας

Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, ανακοπές, αναγκαστική εκτέλεση 7η έκδ., Α τόμος, 2 αντίτυπα

Ο πρόεδρος πρωτοδικών: ειδικαί διαδικασίαι

Θέματα: πολιτική δικονομία, διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, απόδοση μισθίου τεύχος Α

Κώδιξ πολιτικής δικονομίας

Θέματα: πολιτική δικονομία, κώδικας πολιτικής δικονομίας

Η εκτέλεσις: (Νομοθεσία-Θεωρία-Νομολογία) και υποδείγματα δικογραφών

Θέματα: αναγκαστική εκτέλεση, πολιτική δικονομία, δικόγραφα

Περιορισμός της μαρτυρικής αποδείξεως λόγω ποσού

Θέματα: πολιτική δικονομία, αποδείξεις, περιορισμός μαρτυρικής αποδείξεως λόγω ποσού

Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης της αναγκαστικής κατασχέσεως και του πλειστηριασμού

Θέματα: αναγκαστική εκτέλεση, εκτελεστικοί τίτλοι, κατάσχεση κινητών,πλειστηριασμός κινητών ακινήτων, κατάσχεση στα χέρια τρίτου,κατάσχεση δικαιωμάτων 2 αντίτυπα

Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας

6η(1907)-7η έκδ.(1926) 2 βιβλία ξεχωριστά, Γ τόμος

Περί κύριας παρεμβάσεως: ιστορικός, δογματικός και συγκριτικός

Θέματα: πολιτική δικονομία, συμμετοχή τρίτων στη δίκη, κύρια παρέμβαση

Αρμοδιότητες εισαγγελέα στην πολιτική δίκη: εισαγωγή, μελέτες, νομολογία (ετ ων 1980-2001) ...

Θέματα: πολιτική δικονομία, εισαγγελέας, ασφαλιστικά μέτρα, ακίνητη περιουσία, ακίνητη περιουσία δημοσίου, οθωμανικά ακίνητα, εκούσια δικαιοδοσία, ληξιαρχικές πράξεις, πτώχευση, αδέσποτα πράγματα, ακίνητη περιουσία δήμων, επιδόσεις στην αλλοδαπή

Ερμηνεία κώδικα πολιτικής Νομολογίας

Θέματα: πολιτική δικονομία, διάδικοι, ομοδικία, επιδόσεις δικαστικά έξοδα, απόδειξη, αποδεικτικά μέσα, διακοπή δίκης, επανάληψη δίκης, αυτοψία, δικαστικά τεκμήρια, εκούσια διανομή, παραίτηση απ΄οένδικα μέσα, λογοδοσία, κοινωνία Τόμος 2ος

Κώδιξ πολιτικής δικονομίας μετά των σημαντικώτερον σχετικών αποφάσεων (υφ  έκαστον άρθρον).....

Θέματα: πολιτική δικονομία, κώδικας πολιτικής δικονομίας τόμος Α, άρθρα (1-551)

Σχέδιον πολιτικής δικονομίας

Θέματα: πολιτική δικονομία, σχέδιον πολιτικής δικονομίας τόμος 4ος, υπάρχει και 1 αντίτυπο στην αποθήκη

Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης: πλειστηριασμός: θεωρία, νομολογία, υποδείγματα

Σειρά: Βασική Νομική Βιβλιοθήκη, 4ος τόμος Θέματα: πολιτική δικονομία, αναγκαστική εκτέλεση, πλειστηριασμός, πλειστηριασμός ακινήτων, κατάταξη δανειστών, κατακύρωση, προνόμια δανειστών, αναπλειστηριασμός, αναγγελία δανειστών, δανειστές

Πολιτική δικονομία: συγχρονισθείσα με τον αστικό κώδικα: εκτέλεσις

Τα άρθρα, μετά παση τροποποιήσεως μέχρι σήμερον, πάντα σχετικόν νόμον, διατάγματα, εγκυκλίους, πλήρη ερμηνείαν, απάσαν την νομολογίαν, από του 1834 μέχρι σημέρον, νομικάς διατριβάς, γνωμοδοτήσεις τόμος 8ος

Πολιτική δικονομία: συγχρονισθείσα με τον αστικό κώδικα: εκτέλεισις

Τα άρθρα, μετά παση τροποποιήσεως μέχρι σήμερον, πάντα σχετικόν νόμον, διατάγματα, εγκυκλίους, πλήρη ερμηνείαν, απάσαν την νομολογίαν, από του 1834 μέχρι σημέρον, νομικάς διατριβάς, γνωμοδοτήσεις

Αναγκαστική εκτέλεισις: κατάσχεσιν εισ χείρας τρίτου (άρθρα 982-997(1046-1061) ΚΠολΔ)

Θέματα: πολιτική δικονομία, αναγκαστική εκτέλεσις, κατάσχεση στα χέρια τίτλου, κατάσχεση ακινήτων Β έκδ.

Ερμηνεία του κώδικα πολιτικής δικονομίας: 1-590

Θέματα: πολιτική δικονομία, δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων, διάδικοι, ομοδικία, παρέμβαση, προσεπίκληση, δικονομικές προθεσμίες, δικαστικά έξοδα, δικονομικές ποινές, πληρεξουσιότητα, αυτοψία, ομολογία, όρκος, έγγραφα, πλειστηριασμός, έφεση, αναίρεση

Κώδικας πολιτικής δικονομίας και κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και καταστάσεως δικαστικών λειτουργώ

Θέματα: πολιτική δικονομία, κώδικας πολιτικής δικονομίας, οργανισμός δικαστηρίων
Σελίδα 1 από 6 σελίδες  1 2 3 >  Last ›