Πτωχευτικό δίκαιον

5η έκδ. Θέματα: εμπορικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο, πτώχευση

Πτωχευτικόν δίκαιον

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο 2η έκδ., 2ο αντίτυπο βρίσκεται στην αποθήκη

Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Θέματα: Εμπορικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο, πτώχευση, εξυγίανση επιχειρήσεων, μητρώο δημοσίων συμβάσεων, πτωχευτική περιουσία, παύση εργασιών πτώχευσης Ε έκδ.