Ο κοινός λογαριασμός στο ελληνικό δίκαιο: συγκριτική επισκόπηση αλλοδαπών δικαίων

Σειρά: Σύγχρονα θέματα εμπορικού δικαίου Θέματα: εμπορικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, τραπεζικές συμβάσεις, κοινός διαζευτικός λογαριασμός, άρση τραπεζικού απορρήτου, αμοιβαία κεφάλαια, νόμιμη μοίρα, τραπεζικό δίκαιο Μεγάλης Βρετανίας, κοινά μερίδια, άυλοι τίτλοι δημοσίου, κοινός συμπλεκτικός λογαρισμός

Η νομοθεσία του συναλλάγματος

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, συνάλλαγμα β έκδ.

Τραπεζική νομοθεσία

Τόμος 1ος, ενημέρωση έως και τον Ν 2948/18.10.2001 Θέματα: εμπορικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, νόμισμα, ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, ευρώ, χρυσός,ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, νομισματική πολιτική, κεφαλαιαγορά, συναλλαγματική πολιτική, χρηματοδοτικά ανοίγματα τραπεζών, διεθνές νομισματικό ταμείο, εσωτερικός έλεγχος τραπεζών,

Το δίκαιον του αλληλόχρεου λογαριασμού

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, τραπεζικές εργασίες, αλληλόχρεος λογαριασμός 2 αντίτυπα