Μελέται εμπορικού δικαίου

Θέματα:εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, αξιόγραφα, δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, ναυτικό δίκαιο τόμος Α

Εμπορικός νόμος: κώδιξ ιδιωτικού ναυτικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο

Εγχειρίδιον ποινικού δικαίου: ειδικόν μέρος

τόμος Γ , τεύχος α ( άρθρα 308-315, 316-321, 322-335, 336-353, 354-360, 361-369, 370-371)

Η κατά το άρθρον 105 εισαγ. Ν.Α.Κ έννοια της χάριν του γενικού συμφέροντος κειμένης διατάξεων

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, εισαγωγικός νόμος, δημόσιο συμφέρον, αστική ευθύνη κράτους

Αι περιωρισμέναι προσωπικαί δουλειαί: συμβολήν εις την γενικήν θεωρίαν των δουλειών

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, προσωπικές δουλείες, συγκριτικό δίκαιο, ρωμαϊκό,