Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές πράξεις, εμπορικά επιμελητήρια, πρόξενοι, βιομηχανικά ειρηνοδικεία τόμος 1ος

Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, τόμος 5ος

Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο,πτώχευση, χρεοκοπία, δικαστικές εκκαθαρίσεις τόμος 8ος

Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, συγκρούσεις, θαλάσσιες ασφάλειες, ναυτικό δάνειο, ναυτική υποθήκη, προνόμια πλοίων, τόμος 6ος

Σύστημα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, τόμος 4ος, 2 αντίτυπα