Γενικαί αρχαί του δικαίου των πανδεκτών

Θέματα: αστικό δίκαιο, γενικές αρχές, έκδ.2η, τόμος Α (άρθρα 1-93), μετάφρασιν μετά προσθηκών

Γενικαί αρχαί του δικαίου των πανδεκτών

Θέματα: αστικό δίκαιο, γενικές αρχές, έκδ.2η, τόμος Β , (άρθρα 94-202), μετάφρασιν μετά προσθηκών