Προθεσμία στη Διοίκηση για αποστολή φακέλου απόψεων σχετικών με την αίτηση αναστολής

Καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τον αιτούντα την αναστολή

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί από το Δικαστήριο

Πρόσθετη παρέμβαση τρίτου στη δίκη με υπόμνημα

Μέχρι τη λήξη της αναφερομένης στην παράγραφο 3 του αρθ. 203 Κ.Δ.Δ. προθεσμίας

Έκδοση οριστικής αποφάσεως σε περίπτωση που διαταχθεί προσωρινή αναστολή

Μέσα σε 30 μέρες από την περιέλευση στο δικαστήριο των στοιχείων

Επίδοση αποφάσεως αναστολής

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο