Διορισμός αντικλήτου

Γίνεται με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται στο δικαστήριο ή με νεότερο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και επιδίδεται στους άλλους διαδίκους.