Επίδοση αποφάσεως για συμπληρωματική απόδειξη

30 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διαδικασία

Κλήση διαδίκων στη συντηρητική απόδειξη

10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της

Πρόταση διαδίκου για εξέταση μάρτυρα

Γίνεται με το αρχικό δικόγραφο το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων ή με ειδική αίτηση που κατατίθεται 5 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

Κλήση μαρτύρων

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

Κλήση διαδίκων σε μαρτυρική κατάθεση κατά την προδικασία

10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση