Ένσταση

Ασκείται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών αρχόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρθ. 248 Κ.Δ.Δ.

Επίδοση δικογράφου ένστασης

Το αργότερο 7 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο

Υποβολή υπομνήματος

Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος από τον αντίδικο εκείνου που κατέθεσε το υπόμνημα

Μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της διήμερης προθεσμίας για την κατάθεση του υπομνήματος

Επίδοση δικογράφου παρέμβασης

3 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο

Επίδοση δικογράφου αντένστασης

Π3 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο

Δημοσίευση οριστικών αποφάσεων

20 ημέρες από την τελευταία συζήτηση

Επίδοση -Γνωστοποίηση αποφάσεων

Οι αποφάσεις αναρτώνται έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων για 5 συνεχόμενες μέρες, το οποίο επέχει θέση επίδοσης

Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων

Μέσα σε 5 ημέρες από την γνωστοποίηση των αποφάσεων κατ΄αρθρο 260 Κ.Δ.Δ.