Προθεσμία καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου

Έως την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως

Αίτηση απαλλαγής από την προκαταβολή των τελών χαρτοσήμου

Υποβάλλεται συγχρόνως με την άσκηση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου

Αίτηση απαλλαγής από την προκαταβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου

Υποβάλλεται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την πρώτη συζήτηση

Επίδοση πράξης δικαστού που αποφαίνεται για την παραδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως απαλλαγής του άρθρου 276 παρ. 4 Κ.Δ.Δ.

10 τουλάχιστον μέρες πριν από την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος

Προσκόμιση παραβόλου

Έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης