Διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη δημοσίων εσόδων - Ανακοπή

Άσκηση ανακοπής αρθ. 217 Κ.Δ.Δ.

30 ημέρες οι οποίες άρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 220 Κ.Δ.Δ

Ανακοπή κατά του προγράμματος πλειστηριασμού

3 εργάσιμες μέρες από την επίδοση του προγράμματος του πλειστηριασμού. Δεν μπορεί να ασκηθεί ανακοπή αν έχουν περάσει 6 μήνες από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Ορισμός δικασίμου σε περίπτωση ανακοπής κατά του προγράμματος πλειστηριασμού

Πρέπει να απέχει 2 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την διενέργεια του πλειστηριασμού

Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ανακοπής

30 ημέρες, εκτός αν πρόκειται για απόφαση που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση ανακοπής κατά προγράμματος πλειστηριασμού, οπότε είναι 10 ημέρες