Υποβολή ένστασης ενώπιον διοικητικού συμβουλίου ασφαλιστικού οργανισμού για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσιών ως συντάξιμων (αρθ. 1 Ν. 861/1979)

Μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο

Έκδοση αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο επί της ενστάσεως
Μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της

Αίτηση για ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (αρθ. 11 παρ. 1-4 Ν.2882/2001)

Οφείλει να υποβληθεί μέσα στο έτος από την πάροδο της τετραετίας, μέσα στην οποία έπρεπε να ασκηθεί αίτηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης

Έκδοση αποφάσεως

Μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης