Υποβολή υπομνήματος

3 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος αντιδίκου

Μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της τριήμερης προθεσμίας για την υποβολή υπομνήματος (αρθ. 138 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.)

Επανάληψη δίκης

Μέσα σε 60 ημέρες από την συνεδρίαση κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακοπή της

Θυροκόλληση της πράξης ορισμού νέας δικασίμου, η οποία επέχει θέση κλήτευσης προς τους διαδίκους

60 τουλάχιστον μέρες πριν από την διενέργεια διαδικαστικής πράξης