Χρόνος υποβολής νομιμοποιητικών εγγράφων πληρεξουσίου δικηγόρου
Μέχρι την πρώτη συζήτηση

Συμπλήρωση νομιμοποιητικών εγγράφων
Μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία που τάσσει το δικαστήριο

Λήξη γενικού πληρεξουσίου
Μετά την πάροδο πενταετίας από τη χρονολογία κατάρτισής του (αρθ. 31)

Ανάκληση πληρεξουσιότητας ή παραίτηση δικαστικού πληρεξουσίου
Στο ακροατήριο με προφορική δήλωση ή με γραπτή δήλωση που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή.

Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από τον παραιτηθέντα δικαστικό πληρεξούσιο
Τουλάχιστον για 30 μέρες, εφόσον δεν διορίσθηκε άλλος πληρεξούσιος (αρθ. 32 παρ. 3)