Αίτημα για συζήτηση του ένδικου βοηθήματος, το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο ή αβάσιμο από το συμβούλιο

Μέσα σε 60 ημέρες από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο και πάντως όχι μετά την πάροδο 3 ετών από την έκδοση της απόφασης (αρθ. 126Α, παρ. 3, όπως προστέθηκε με Ν.3659/2008)

Επίδοση δικογράφου στους καθών τούτο στρέφεται

30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Επίδοση κλήσεων προς τους διαδίκους

30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Υποβολή διοικητικού φακέλου έκθεσης απόψεων του Δημοσίου

20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Έκδοση πειθαρχικής απόφασης σε βάρος του Δημοσίου στην περίπτωση που το τελευταίο παραλείψει εκ νέου (μετά την πρώτη αναβολή της συζήτησης), να υποβάλει φάκελο απόψεων

Μέσα σε 6 μήνες από την λήψη του εγγράφου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων

15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση