Επίδοση δικογράφου και κλήσης

6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκδίκαση της αιτήσεως

Κλήση προς τους διαδίκους

6 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

Σύντμηση προθεσμιών επίδοσης δικογράφου και κλήσης

Μπορεί να γίνει με πράξη του δικαστή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν μικρότερες των 2 ημερών

Κατάθεση φακέλου απόψεων της Διοίκησης

4 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων

3 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

Θυροκόλληση πράξης ορισμού νέας δικασίμου σε περίπτωση επανάληψης της δίκης

12 ημέρες πριν από τη νέα ημερομηνία εκδίκασης

Υποβολή υπομνημάτων διαδίκων

Το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες μετά τη συζήτηση

Αντίκρουση απόψεων υπομνήματος

Μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της διήμερης προθεσμίας για κατάθεση υπομνήματος

Επίδοση αποφάσεως προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεως

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο της κύριας δίκης